Služby

Advokátska kancelária sa zameriava na poskytovanie právnych služieb v nižšie uvedených, ako aj ďalších odvetviach práva.

Obchodné právo

 • Právo obchodných spoločností a zápisy do obchodného registra
 • Vypracovanie a posudzovanie obchodných zmlúv a dokumentov
 • Compliance – nastavenie súladu s pravidlami
 • Poradenstvo v oblasti nekalej súťaže
 • Ochrana obchodného mena a dobrej povesti právnických osôb
 • Uplatňovanie nárokov na náhradu škody
 • Vymáhanie pohľadávok v obchodných veciach

Občianske právo

 • Vypracovanie a posudzovanie občiansko-právnych zmlúv a dokumentov
 • Ochrana osobnosti
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Poradenstvo v oblasti vlastníckych vzťahov
 • Riešenie susedských sporov
 • Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Posudzovanie majetkových sporov
 • Vymáhanie pohľadávok v občianskych veciach
 • Uplatňovanie nárokov na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia
 • Vypracovanie podkladov pri zabezpečovacích právnych inštitútoch
 • Zastupovanie v dedičskom konaní
 • Zastupovanie v exekučnom konaní

Právo nehnuteľností

 • Vypracovanie a posudzovanie zmlúv a iných právnych dokumentov týkajúcich sa predaja, kúpy alebo nájmu nehnuteľností
 • Posudzovanie právneho stavu nehnuteľností
 • Posudzovanie vecných práv k cudzím veciam (záložné právo, vecné bremeno a i.)
 • Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností
 • Zastupovanie v katastrálnom konaní
 • Monitorovanie zápisov na katastri nehnuteľností
 • Poradenstvo v oblasti prevodov a zmien poľnohospodárskej pôdy
 • Poradenstvo v územnom a stavebnom konaní

Rodinné právo

 • Vypracovanie návrhu na rozvod manželstva a zastupovanie v konaní o rozvod manželstva
 • Úprava práv a povinností k maloletým deťom
 • Vymáhanie výživného
 • Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Autorské právo

 • Poradenstvo v oblasti autorského práva a práva priemyselného vlastníctva
 • Príprava licenčných podmienok používania webových stránok
 • Vypracovanie a posudzovanie licenčných zmlúv, zmlúv o dielo a i.

Pracovné právo

 • Vypracovanie a posudzovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • Vypracovanie a posudzovanie pracovno-právnych dokumentov (napr. pracovný poriadok, vnútorné predpisy a i.)
 • Poradenstvo pri jednotlivých formách skončenia pracovného pomeru
 • Uplatňovanie nárokov na náhradu škody

Správne právo

 • Vypracovanie podaní v správnom konaní
 • Zastupovanie v správnom konaní (katastrálne konanie, konanie pred živnostenským odborom, stavebné konanie, priestupkové konanie a i.)
 • Príprava podaní a zastupovanie vo veciach správneho súdnictva (konanie vo veciach nečinnosti orgánov verejnej správy, konanie vo veciach iných zásahov orgánov verejnej správy a i.)
 • Cudzinecké právo – vykonávanie právnych úkonov potrebných pre vstup a pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky

Trestné právo

 • Vypracovanie trestných oznámení
 • Obhajoba v trestnom konaní
 • Zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
 • Vypracovanie podaní voči orgánom činným v trestnom konaní a súdom

Advokátska kancelária pre uvedené, ako aj ďalšie odvetvia práva vyhotovuje tiež právne analýzy a stanoviská, žaloby a iné podania, zastupuje klientov pred súdmi a inými orgánmi, ako aj v rokovaniach s tretími osobami a poskytuje ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Advokátska kancelária zároveň vykonáva elektronické podania, ktoré zabezpečujú klientom úsporu nákladov na súdnom alebo správnom poplatku, ako aj hospodárnosť z časového hľadiska. Advokátska kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom a kvalifikovaným mandátnym certifikátom.