Odmena

Advokácia je vykonávaná advokátmi za odmenu určovanú na základe dohody s klientmi v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej ako „Vyhláška“). Dohoda o odmene zabezpečuje transparentné dojednanie medzi advokátom a klientmi tak, aby bola zohľadnená ekonomická efektívnosť na obidvoch stranách. Navrhujeme niektorý z nižšie uvedených spôsobov odmeňovania.

Hodinová odmena

Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby za vopred dohodnutú hodinovú sadzbu. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby je možné dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny. Sadzba hodinovej odmeny je prispôsobená charakteru a náročnosti poskytovanej právnej služby.

Výhodou hodinovej odmeny je jej nastavenie podľa počtu hodín skutočne strávených poskytovaním právnej služby.

Paušálna odmena

Paušálna odmena sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Výhodou paušálnej odmeny je ustálenosť nákladov v dohodnutom období (napr. týždenne, mesačne, štvrťročne), a to aj pre prípad potreby časovo a obsahovo náročnejšieho a rozsiahlejšieho vykonávania právnych služieb zo strany advokáta.

Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci. Ak sa konanie skončí len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny. Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci, advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov.

Výhodou podielovej odmeny je jej premietnutie na úspešnosť sporu.

Tarifná odmena

Tarifná odmena je určovaná v súlade s Vyhláškou, a to v závislosti od výšky tarifnej hodnoty. Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak Vyhláška neustanovuje inak. Za tarifnú hodnotu sa považuje výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky, hodnota záväzku a hodnota veci, o ktorej vlastníctvo sa vedie spor alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu.

Výhodou tarifnej odmeny je jej určenie Vyhláškou, ktorá stanovuje presné postupy a vzorce jej výpočtu.