O nás

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby za účelom dosiahnutia maximálnej spokojnosti klientov. Klientom zároveň zabezpečuje flexibilný a ľudský prístup.

Predmetom činnosti advokátskej kancelárie je kvalifikované a profesionálne poskytovanie právnych služieb v odvetviach súkromného a verejného práva, vrátane zastupovania klientov pred súdmi a inými štátnymi orgánmi.

V snahe promptného a efektívneho poskytovania právnych služieb, advokátska kancelária spolupracuje s notármi, exekútormi, znalcami, daňovými poradcami, správcami konkurznej podstaty, realitnými kanceláriami, finančnými sprostredkovateľmi a inými subjektmi a inštitúciami.

Advokátka JUDr. Zuzana Niederlandová ukončila právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2010. Na základe vykonanej rigoróznej skúšky jej bol udelený akademický titul „doktor práv“. Po úspešnom absolvovaní praxe advokátskeho koncipienta a vykonaní advokátskych skúšok s vyznamenaním, bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 7347.

Advokátka JUDr. Zuzana Niederlandová, počas svojho pôsobenia v pozícii podnikového právnika, advokátskeho koncipienta a advokáta, získala rozsiahlu prax v poskytovaní právnych služieb, právnom poradenstve a v zastupovaní klientov a je spôsobilá plniť ich najnáročnejšie požiadavky.