Obchodné právo

Občianske právo

Právo nehnuteľností

Rodinné právo

Autorské právo

Správne právo

Pracovné právo

Trestné právo

Kontakt
JUDr. Zuzana Niederlandová, advokátka

Miesto podnikania: Pribinova 28, 811 09 Bratislava

Korešpondenčná adresa: P.O.BOX 28, 810 08 Bratislava 18

IČO: 50 279 432

Zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 7347.

tel. č.: +421 905 305 668

E-mail: advokat@niederlandova.sk